Priemyselný odpad

Spoločnosť EAA & recycling zabezpečuje kompletný rad služieb v odpadovom hospodárstve pre priemyselných zákazníkov. Podnikateľským subjektom a živnostníkom na území Slovenskej republiky zabezpečujeme nakladanie s odpadmi:

Separovaný zber a druhotné suroviny

Zabezpečíme pravidelný aj individuálny zvoz a zhodnotenie vyseparovaných zložiek odpadu pre priemyselných zákazníkov a živnostníkov na území SR. Ponúkame predaj a prenájom rôznych nádob na papier, plasty, sklo, kovy a bioodpad. Uprednostňujeme minimálne zaťaženie životného prostredia, preto sa intenzívne zapájame do projektov a aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o separácii u zamestnancov. Spracovávame projekty určené na zefektívnenie separovaných zberov. Tieto suroviny spracovávame rôznymi technológiami a zariadeniami, čím ich pripravujeme pre recykláciu a návrat do výrobného procesu.

Transport odpadov

Svojim zákazníkom vykonávame interný a externý transport odpadov. Interný transport zabezpečujeme prostredníctvom zariadení a mechanizmov v rámci priemyselných areálov a plôch. Odpad zbierame, zvážame a zhromažďujeme pred jeho vývozom. Naše služby zahŕňajú kompletnú manipuláciu s odpadmi. Externý transport zabezpečujeme pre priemyselných zákazníkov a živnostníkov prepravnými zariadeniami. Odpady a druhotné suroviny dopravujeme na miesto určenia.

Komplexné odpadové hospodárstvo

Priemyselným a živnostenským zákazníkom ponúkame realizáciu komplexného odpadového hospodárstva v ich sídle a prevádzkach.

V rámci KOH vykonávame:

Odporúčania pre jeho zlepšenie

Spracovanie projektu komplexného odpadového hospodárstva

Vedenie evidencií a sledovanie zákonných požiadaviek

Environmentálne poradenstvo

Priemyselným zákazníkom zabezpečíme:

Zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri výrobných činnostiach

Zneškodnenie tuhých a tekutých nebezpečných odpadov

Prenájom a predaj veľkoobjemových alebo lisovacích kontajnerov

Prenájom a predaj zberných nádob

Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

bas

Nakladanie s odpadom

Zabezpečujeme pre svojich partnerov služby v oblasti…

p2

Priemyselný odpad

Zabezpečujeme kompletný rad služieb v odpadovom…

Grüner-Punkt

druhotné suroviny

Spoločnosť EAA realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných..

icon-upratovanie

Upratovanie

K jadru služieb, ktorý náš tím ponúka, patria …

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.